Hem Nyheter Kallelse till årsstämma i Lucent Oil AB (publ)
uco_top_1.jpg
Kallelse till årsstämma i Lucent Oil AB (publ)

 

Aktieägarna i Lucent Oil AB (publ), org nr 556658-0196, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2012 kl 16:00 på Alga Styrinvest AB´s kontor på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken per fredagen den 20 april 2012, och dels anmäla sitt deltagande senast klockan 12:00 måndagen den 23 april 2012 under adress Lucent Oil AB, årsstämma, Ellipsvägen 5, 141 75 Kungens Kurva, per fax 08-778 00 05 eller per e-post till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den . Vid anmälan skall uppges namn, person eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandling före årsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste för att äga rätt att delta i årsstämman, i god tid före den 20 april 2012 begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear i eget namn.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Val av protokollförare vid stämman.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Val av en eller två justeringsmän.
 7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer.
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisor.
 16. Styrelsens förslag till beslut om förlängning av tiden för utnyttjande av utgivna teckningsoptioner 2006/2008.
 17. Styrelsens förslag till beslut om förlängning av tiden för utnyttjande av utgivna teckningsoptioner 2009/2012.
 18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
 19. Övriga frågor.
 20. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 10
Styrelsen föreslår en utdelning om 50 öre per aktie för räkenskapsåret 2011.

Punkt 12
Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 13
Arvode till styrelsen föreslås uppgå till 200 000 kr att fördelas enligt styrelsens beslut.

Punkt 15
Till revisorer föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Johan Eklund som huvudansvarig revisor.

Punkt 16
Bolagsstämman beslutade 2006 att ge ut sammanlagt högst 12 454 164 teckningsoptioner med rätt att senast den 30 juni 2008, som senare förlängts till den 30 juni 2012, teckna högst 12 454 164 aktier i bolaget för 1 krona per aktie. Efter beslut på föregående årsstämma om justerad teckningskurs till 60 öre per aktie samt sammanläggning av aktier medför 20 teckningsoptioner en rätt att teckna en aktie för 12 kronor per aktie.

Styrelsen föreslår nu att rätten att utnyttja teckningsoptionerna förlängs till och med den 30 juni 2014. Anledningen till förslaget är att styrelsen, mot bakgrund av hittills gällande marknadskurs för bolagets aktier, anser att det föreligger en risk för att teckningsoptionerna inte kommer att utnyttjas i sådan omfattning som varit avsedd.

Punkt 17
Bolagsstämman beslutade 2009 att ge ut sammanlagt högst 2 500 000 teckningsoptioner med rätt att senast den 30 juni 2012 teckna högst 125 000 aktier i bolaget för en ursprungligen fastställd teckningskurs om 55 öre per aktie. Efter beslut på föregående årsstämma om sammanläggning av aktier medför 20 teckningsoptioner en rätt att teckna en aktie för 11 kronor per aktie.

Styrelsen föreslår nu att rätten att utnyttja teckningsoptionerna förlängs till och med den 30 juni 2014. Anledningen till förslaget är att styrelsen, mot bakgrund av hittills gällande marknadskurs för bolagets aktier, anser att det föreligger en risk för att teckningsoptionerna inte kommer att utnyttjas i sådan omfattning som varit avsedd.

Punkt 18

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, eller en kombination härav, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen och motsvarande bestämmelser avseende teckningsoptioner och konvertibler. Sådan emission får inte medföra att bolagets aktiekapital kommer att överstiga bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagets bolagsordning. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor.

Handlingar inför årsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 14, 16, 17 och 18 samt eventuella övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före bolagsstämman samt översändas i kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Förslagen till beslut kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida (www.lucentoil.com) samt på bolagsstämman.

Kungens Kurva den 26 mars 2012

Lucent Oil AB
Styrelsen

Senast uppdaterad 2012-03-26 08:38
 
 

Inloggning